रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.

ई फेरफार प्रणालीतील सर्व वापर्कार्त्यांसाठी च्या सोई सुविधा व अहवाल बाबत मार्गदर्शक सूचन क्र. १७८ दि १२.९.२०२०

 

                                   

महाराष्ट्र शासन

महसूल वन विभाग

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य

दूसरा तिसरा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, विधान भवन समोर, कॅम्प, पुणे -०१

दूरध्वनी क्र. ०२०-२६१३७११०                                              Email ID :statecordinatormahaferfar@gmail.com

                                                                  Web site :  https://mahabhumi.gov.in

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्र.रा.भू...का./रा.. /मा.सु. क्र. १७/२०२०                                              दिनांक : १२.९.२०२०

 

 

 

 

      प्रति ,

             उप जिल्हाधिकारी तथा डी.डी.. (सर्व)

 

 

 

                       विषय फेरफार प्रणालीतील अचूक कामकाज करताना तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना

                             उपलब्ध असलेल्या सोयी सुविधा,अहवाल व मेनू बाबत

 

      महोदय ,

 

 

                                             राज्यभरात कार्यान्वित असलेल्या ई फेरफार प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने कामकाज करताना तलाठी मंडळ अधिकारी यांना काय सुविधा कोणत्या मेनू मध्ये आहेत हे समजून येत नाही त्यामुळे त्यांना विनाकारण शोधाशोध करावी लागते म्हणून सर्व मेनू ,सोयी सुविधा व विविध अहवाल एकत्रित करून त्या बाबतची महत्वाची माहिती या सर्व वापर्त्यांना सहज लक्षात यावी म्हणून खालील प्रमाणे संकलित करून देण्यात येत आहे.

                        

ई फेरफार मधील तलाठी लॉगीन चे मेनू -===================================================================

 1) फेरफाराची माहिती भरणे-

     1.1) अनोंदणीकृत नवीन फेरफार नोंद घेणे

              1.1.1) अनोंदणीकृत नवीन फेरफार नोंद घेणे

               1.1.2) आदेश फेरफारातील सर्व सर्व्हे क्रमांक साठवल्याची घोषणा करणे बिनशेती आदेश, भूधारणा बदलणे, बंद ७/१२ सुरु करणे, स.नं. बदलणे व आदेशाने ७/१२ बंद करणे या फेरफार प्रकारासाठी काम संपल्याची घोषणा करणे.

       

      1.2) नोंदणीकृत व अ-नोंदणीकृत फेरफार

               1.2.1)  नोंदणीकृत फेरफार

                          1.2.1.1)  नोंदणीकृत दस्त (फेरफार) -

                                      1.2.1.1.1)   SRO प्राप्त दस्ताची माहिती पाहणे

                                       1.2.1.1.2)  नवीन फेरफार तयार करणे SRO कडून प्राप्त दस्ताचे फेरफार मध्ये रुपांतर करणे

                                       1.2.1.1.3)   सूची II (इंडेक्स II) व स्कॅन दस्त पाहणे

                                       1.2.1.1.4)   सहदुय्यम निबंधकाकडून चुकीची माहिती आलेले दस्त नष्ट करणे.

                          

                         1.2.1.2)  नविन फेरफार (Re-Entry) - नोंदणीकृत फेरफारची री एन्ट्री नोटीस काढण्यापूर्वी किंवा मंडळ अधिकारी यांनी पूर्वावलोकन नामंजूर केल्या नंतर करणे. (गहाणखत / बोजा वगळून अन्य नोंदणीकृत दस्तांसाठी उपलब्ध )

                         1.2.1.3)  फेरफार दुरुस्ती (SKN-TKN) - खरेदी देणार skn ग्रुप तयार करणे खरेदी घेणार tkn यांना कायमचा खाते नंबर देणे. 

                         1.2.1.4)  तलाठी स्तरावर परत घेतले गेलेल्या SRO दस्तांची नोंद कमी करणे अनोंदणीकृत मधून नोंदणीकृत दस्ताचा फेरफार तलाठी यांनी घेतल्यानंतर SRO कडून आलेले दस्त नष्ट करणे.

                                         

                1.2.2) अ-नोंदणीकृत फेरफार

                        1.2.2.1)  नविन फेरफार(Re-Entry)  - अनोंदणीकृत फेरफारची री एन्ट्री नोटीस काढण्यापूर्वी किंवा मंडळ अधिकारी यांनी पूर्वावलोकन नामंजूर केल्या नंतर करणे. (गहाणखत / बोजा / ई करार / वारस / हक्कसोड / मयताचे नाव कमी करणे / राज्पात्राने नावात बदल इत्यादी  वगळून अन्य फेरफार साठी उपलब्ध )

     

                        1.2.2.2 )  हे.आर.चौ.मी. एकक असलेले NA ७/१२ आर.चौ.मी. एकक मध्ये समाविष्ठ करणे.- बिनशेती ७/१२ चे फक्त एकक बदलण्याची सोय.  

                        1.2.2.3)   नियंत्रित सत्ता प्रकाराची नोंद भो.वर्ग २ मधील उप प्रकार ( १ ते १४)  बदलणे व त्यास मंडळ अधिकारी यांची मान्यता घेणे. 

                        1.2.2.4)   क्षेत्र दुरुस्ती आदेश – क्षेत्र दुरुस्ती चे आदेशाची प्रत पाहण्यासाठी सोय.

                        1.2.2.5)   भूधारणा सरकार/सरकारी पट्टेदार असलेल्या सर्व्हे क्रमांकावर फेरफार

                                    घेण्याचा आदेश बघणे तहसीलदार यांनी सरकार/सरकारी पट्टेदार भूधारणा असलेल्या सर्व्हे क्रमांकावर फेरफार घेण्याचा  दिलेल्या आदेशांची माहिती व आदेशाची प्रत पाहण्यासाठी सोय. 

                  

              1.2.3) वाडीविभाजन

                       1.2.3.1)   वाडीविभाजन Duplicate Survey दुरुस्ती   नवीन व मूळ  गावातील अहवाल

                       1.2.3.2)   वाडीविभाजन Existing Survey दुरुस्ती मूळ गावातील स.नं. अहवाल

                        1.2.3.3)  वाडी विभाजनाने तयार झालेल्या नवीन गावांचे एडिट चे काम घोषित करणे फक्त घोषणा करावी.  

                              

    1.3) तहसीलदार यांच्या आदेशाचे फेरफार

          1.3.1)  कलम १५५ च्या फेरफाराची माहिती भरणे

         या मधून कलम १५५ चे आदेशाचे खालील फेरफार ची माहिती भारता येईल

१)      कलम १५५ च्या आदेशाने फेरफार क्रमांक बदलणे

२)      कलम १५५ च्या आदेशाने इतर अधिकाराचा प्रकार उपप्रकार बदलणे

३)      कलम १५५ च्या आदेशाने फेरफार रजिस्टर दुरुस्त करणे

४)      कलम १५५ च्या आदेशाने अहवाल ची दुरुस्ती करणे

५)      कलम १५५ च्या आदेशाने /१२ वरील क्षेत्राची दुरुस्ती करणे

६)      कलम १५५ च्या आदेशाने ७/१२ वरील क्षेत्राचे एकक दुरुस्ती करणे

७)      कलम १५५ च्या आदेशाने भूधारणा प्रकार बदलणे

८)      चुकीने नोंदविलेल्या भोगवटदार वर्ग- चा उपप्रकार अथवा इतर आधिकारातील तपशील निरंक करणे

९)      भोगवटादार वर्ग- च्या जमिनींचे नियंत्रित सत्ता प्रकार (-) साठीचे वर्गीकरण करणे

१०)  आदेशाने सरकार भूधारणा असलेल्या परंतु निरंक उपभूधारणा असलेल्या सर्व्हे क्रमांकांची दुरुस्ती

११)  गावातील चालू फेरफार क्रमांका पेक्षा मोठे असलेले फेरफार क्रमांक यांना मॅन्युअल दप्तरी (ऑफलाईन) फेरफार

क्रमांक असे कायम करणे.

          1.3.2)  तहसीलदार यांच्या आदेशाच्या फेरफाराची माहिती भरणे-

        या मधून खालील प्रकारच्या तहसीलदार यांच्या आदेशाची माहिती भरता येईल –

१)      देशाने हस्तलिखीत नविन ७/१२ तयार करणे

२)      आदेशाने नविन /१२ तयार करणे

३)      बिनशेती आदेश रद्द

 

          1.3.3)   फेरफारासाठी तहसीलदार यांची सर्व्हे निहाय परवानगी-

या मधून खालील प्रकारच्या फेरफारासाठी तहसीलदार यांची सर्व्हेनिहाय परवानगीसाठी ऑनलाईन विनंती पाठवता येईल

१)      कृषिक /१२ चे क्षेत्र 20 हेक्टर पेक्षा जास्त अथवा अकृषिक /१२ चे क्षेत्र 99 आर पेक्षा जास्त असल्याने

सर्व्हे क्रमांक निवडुन क्षेत्र व एकक बरोबर असल्याचे खात्री करुन तहसीलदार यांची मान्यता घेणे

२)      गावातील पात्र सर्व्हे क्रमांकाची यादी बघुन क्षेत्र एकक बरोबर असल्याचे खात्री करुन तहसीलदार यांची मान्यता घेणे

३)      सर्व्हे क्रमांक अहवाल - मध्ये असल्याने फेरफार घेण्यासाठी तहसीलदार यांची मान्यता घेणे

 

          1.3.4)   आदेश व परिशिष्ट क पाहणे

          1.3.5)   सर्व्हे क्रमांक कलम १५५ आदेशाच्या फेरफारासाठी दुबार उपलब्ध करणे

                     

     1.4) आदेशाने जुना ७/१२ बंद व नवीन पोट हिस्सा तयार करणे

           1.4.1)  आदेशाने जुना ७/१२ बंद व नवीन पोट हिस्सा तयार करणेची माहिती भरणे

           1.4.2)  आदेशाने जुना ७/१२ बंद व नवीन पोट हिस्सा तयार करणे फेरफाराची घोषणा

           1.4.3)  आदेशाने जुना ७/१२ बंद व नवीन पोट हिस्सा तयार करण्यासाठी केलेली घोषणा रद्द करणे

           1.4.4)  आदेशाने जुना ७/१२ बंद व नवीन पोट हिस्सा तयार करण्यासाठी केलेले काम रद्द करणे

                        

     1.5)  कलम १५५ आदेशाने खात्यात दुरुस्ती फेरफार

          1.5.1)  कलम १५५ आदेशाने खात्यात दुरुस्तीची माहिती भरणे

          1.5.2)  कलम १५५ आदेशाने खाता दुरुस्तीचे काम संपल्याची घोषणा करणे

          1.5.3)  कलम १५५ आदेशाने खात्यात दुरुस्तीसाठी तहसिलदारांचा दुरुस्त्या मान्येतेचा

                   आदेश व परिशिष्ट क तयार करणे

          1.5.4)  कलम १५५ आदेशाने खात्यात दुरुस्तीसाठी फेरफार क्रमांक तयार करणे (तहसीलदार यांचे मान्यतेनंतर फेरफार तयार करणे )

          1.5.5)  कलम १५५ आदेशाने खात्यात दुरुस्तीसाठी फेरफार रेजीस्टर

          1.5.6)  कलम १५५ आदेशाने खात्यात दुरुस्तीसाठी तहसिलदारांचा दुरुस्त्या मान्येतेचा

                    आदेश व परिशिष्ट क पाहणे

                 

    1.6)  कलम १५५ आदेशाने चुक दुरुस्ती फेरफार यात खालील दोन प्रकार आहेत.

                          

       1.6.1)  मंडळ आधिकारी यांनी प्रमाणीत केलेले परंतू योग्यरीत्या अंमल झाला नाही असे

                  फेरफार क्रमांकांच्या दुरुस्त्या

                     1.6.1.1)    ७/१२ पाहुन सर्व्हे/गट क्रमांकावर १५५ च्या आदेशाने मंजुर फेरफारांची चुक

                                  दुरुस्ती करणे

                     1.6.1.2)    तहसिलदारांचा दुरुस्त्या मान्येतेचा आदेश व परिशिष्ट क तयार करणे

                     1.6.1.3)     फेरफार क्रमांक तयार करणे (तहसीलदार यांचे मान्यतेनंतर फेरफार तयार करणे)

                     1.6.1.4)     फेरफार रेजीस्टर

                     1.6.1.5)     तहसिलदारांचा दुरुस्त्या मान्येतेचा आदेश व परिशिष्ट क पाहणे

     

       1.6.2)  तलाठी यांच्या मार्फत चुक दुरुस्ती फेरफार घेणे

                     1.6.2.1)    ७/१२ पाहुन सर्व्हे/गट क्रमांकावर चुक दुरुस्ती फेरफार घेणे

                     1.6.2.2)    तहसिलदारांचा दुरुस्त्या मान्येतेचा आदेश व परिशिष्ट क तयार करणे

                     1.6.2.3)    फेरफार क्रमांक तयार करणे (तहसीलदार यांचे मान्यतेनंतर फेरफार तयार करणे)

                     1.6.2.4)    फेरफार रेजीस्टर

                     1.6.2.5)   तहसिलदारांचा दुरुस्त्या मान्येतेचा आदेश व परिशिष्ट क पाहणे

               

   1.7)   कलम १५५ फेरफाराची माहिती रद्द करणे

       परिशिष्ट तयार करण्यापूर्वी दुरुस्तीसाठी निवडलेला स. नं. रद्द करू शकतो.

 

                    

2) गाव निवडा

3) डॅशबोर्ड – ई फेरफार ची तलाठी लॉगीन चा

    3.1)मुख्य डॅशबोर्ड

    3.2) डॅशबोर्ड (Rejected) -

    3.3) डॅशबोर्ड (PDE)

                   

4) नोटीस, हरकत व संवाद

     4.1) फेरफारा संबंधी दस्तऐवज अपलोड करणे- सर्व फेरफार चे मंजुरी पूर्वी दस्त ऐवज अपलोड करणे

          ( फाईल साईज 300 kb )                

     4.2) नमुना-9 नोटीस तयार करणे

     4.3) नोटीस दिल्याच्या तारखा भरणे

     4.4) हरकतीचा शेरा भरणे

     4.5) फेरफार संवाद कोणत्याही फेरफार संबंधीचा तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेतील कार्यालयीन संवाद. (कायम स्वरूपी जतन केला जात आहे.)

                      

5) अहवाल

     5.1) अतिरिक्त अहवाल

     5.1.1) अतिरिक्त अहवाल १

     5.1.1.1) ७/१२ पहा

     5.1.1.2) फेरफार रेजीस्टर

     5.1.1.3)  नमुना-9 नोटीस

     5.1.1.4) गाव नमुना ८अ

     5.1.1.5) खातेदारांची माहिती

     5.1.1.6) खातेदारांची माहिती (सर्व्हे सहित)

     5.1.1.7) खातेदारांची माहिती (सर्व्हे सहित) सुधारित

     5.1.1.8) तहसीलदारांनी दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवलेल्या (मार्क केलेल्या) सर्व्हे क्रमांकांची यादी

           या सर्वे नं. चूक दुरुस्ती किंवा खाते दुरुस्ती शिवाय अन्य कोणताही  फेरफार घेता येणार नाही किंवा कोणतींही नोंदणीकृत दस्त नोंदविता येणार नाही

     5.1.1.9) गावातील चालू फेरफार क्रमांकापेक्षा मोठ्या फेरफार क्रमांकांची यादी प्रत्येक गावात ही यादी निरंक असावी.

     5.1.1.10) गावातील चालू फेरफार क्रमांकापेक्षा कायम केलेल्या मोठ्या फेरफार क्रमांकांची यादी

      

  5.1.2) अतिरिक्त अहवाल २

           5.1.2.1) बंद झालेली व इमॅजिनरी फेरफार असलेल्या खात्यांची यादी बंद खाते किंवा मानीव फेरफार क्रमांकाचे क्रमांक असलेल्या खात्यांची यादी

            5.1.2.2) ७/१२ खात्यावरील खातेदारांची संख्या

            5.1.2.3) खाता नोंदणी व ७/१२ वरील खात्यांच्या नावामध्ये फरक असलेल्या खात्यांची माहिती

   हि यादी देखील प्रत्येक गावात निरंक असावी – नसल्यास खाता दुरुस्ती किंवा अहवाल ५ निरंक करावा  

            5.1.2.4) क्षेत्र निहाय सर्व्हे क्रमांकाची यादी

            5.1.2.5) क्षेत्र निहाय खातेदारांची माहिती यादी

            5.1.2.6) क्षेत्र निहाय खातेदारांची संख्या

  

  5.1.3)  अतिरिक्त अहवाल ३

            5.1.3.1) भूधारणा:भोगवटदार – वर्ग १ व १ क मध्ये असलेले सर्वे क्रमांक.

            5.1.3.2) भूधारणा:भोगवटदार –वर्ग २ व १ क मध्ये नसलेले सर्वे क्रमांक-

                हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी.

            5.1.3.4) ७/१२ वरील आणेवारी व क्षेत्रातील फरक आसलेली खाती - हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी.

            5.1.3.5) १क च्या जमीनींची यादी

           5.1.3.6) डुप्लिकेट सर्वे क्रमांक यांची यादी - हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी अन्यथा योग्य ती दुरुस्ती करावी

           5.1.3.7) खातेदार नसलेले सर्वे क्रमांक यांची यादी - हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी अन्यथा योग्यती दुरुस्ती करावी

  5.1.4) अतिरिक्त अहवाल ४

           5.1.4.1) ODU मधुन घेतलेल्या नोंदींचा अहवाल

            5.1.4.2) ODU व इ फेरफार मधुन घेतलेल्या नोंदींचा अहवाल

 

   5.2) क्षेत्र अहवाल

          5.2.1)  बिनशेती क्षेत्र अहवाल

          5.2.1.1)  बिनशेती ७/१२ची यादी ज्यांचे क्षेत्र ५० पेक्षा जास्त आहे व ज्यांचे एकक आर.चौ.मी.आहे

          5.2.1.2)  बिनशेती ७/१२ची यादी ज्यांचे क्षेत्र ५० पेक्षा जास्त आहे व ज्यांचे एकक हेक्टर आहे

                        हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी.

          5.2.1.3)  बिनशेती ७/१२ची यादी ज्यांचे क्षेत्र ९९९ पेक्षा जास्त आहे व ज्यांचे एकक आर.चौ.मी.आहे

          5.2.1.4)  बिनशेती ७/१२ची यादी ज्यांचे क्षेत्र ९९९ पेक्षा जास्त आहे व ज्यांचे एकक हेक्टर आहे-

                      हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी.

     

         5.2.2) कृषिक क्षेत्र अहवाल

                5.2.2.1)  कृषिक ७/१२ची यादी ज्यांचे क्षेत्र ५० पेक्षा जास्त आहे व ज्यांचे एकक हेक्टर आहे

               5.2.2.2)  कृषिक ७/१२ची यादी ज्यांचे क्षेत्र ५० पेक्षा जास्त आहे व ज्यांचे एकक आर.चौ.मी.आहे -

                           हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी.

         5.2.3)  गावातील सर्व कृषिक व बिनशेती ७/१२ची यादी ज्यांचे एकक हेक्टर किंवा आर.चौ.मी.आहे

                      सर्व स. नं. ची यादी आहे.

   5.3) भूधारणा प्रकार अहवाल

            5.3.1) भूधारणा प्रकार भो.वर्ग १ अहवाल

            5.3.2) भूधारणा प्रकार भो. वर्ग २ अहवाल

            5.3.3) भूधारणा प्रकार सरकार 

            5.3.4) भूधारणा प्रकार सरकारी पट्टेदार                                                                                   

6) इतर

        6.1)   नावांमधील अथवा इतर अधिकार मधील "--" असलेल्या नोंदी दुरुस्त करणे.-

    हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी.

        6.2 )  DDM आज्ञावली वापरण्यासाठी सांकेतांक (password) तयार करा.-

 या पासवर्ड च्या आधारे दुसरऱ्या laptop वर DDM प्रणालीतून DSC शिवाय नकला वितरीत करता येतील.

        6.4)  सर्व्हे - खाते माहिती - यामध्ये स.नं. अहवाल १ मध्ये , अहवाल १+ मोठ्या क्षेत्राचे स.नं., क्षेत्र २० हे.पेक्षा / ९९ आर पेक्षा जास्त असलेले स.नं.ची यादी आहे  या याद्या प्रत्येक गावात निरंक असाव्यात

        6.5)  खाता संबंधित माहिती

                 6.5.1)  फेरफारामुळे होणारे खाते विभाजन – यादीत खात्यांचे विभाजन करावे –

                         हि यादी प्रत्येक गावात निरंक असावी.              

                 6.5.2)  नविन खाते तयार करणे ही एक सुविधा आहे.

                 6.5.3) खाते एकत्रिकरण १०० % समाने नावे असलेल्या खातेदारांचे खाता एकत्रीकरण करता येईल.

        6.6)  डाटा सैनिंग

                 6.6.1) सर्व्हे निहाय सैनिंग करणे.

                 6.6.2) गावनिहाय साईन झालेल्या सर्वे क्रमांकाचा अहवाल

         6.7) हस्तलिखित ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र किंवा एकक न जुळणाऱ्या ७/१२ च्या दुरुस्तीची निवड

 

          7) समस्या निराकरण- या मध्ये सद्या फेरफार निहाय मध्ये १) नोटीस संबधी त्रुटी २) कलम १५५ आदेशाने फेरफार रजिस्टर दुरुस्तीतील त्रुटी, सर्वे निहाय मध्ये १) नवीन ७/१२ पूर्व तयारी २) अहवाल १ च्या दुरुस्तीची पूर्वतयारी आणि गाव निहाय मध्ये १) कलम १५५ च्या फेरफाराची माहिती कायम करणे या सुविधा आहेत. या बाबतची स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना पहावी.

8) नवीन काय? – या मध्ये नवीन सुविधांची माहिती असते

9) पासवर्ड बदला

10) बाहेर पडा

 

 

ई फेरफार प्रणालीतील मंडळ अधिकारी यांचे लॉगीन मेनू - =====================================================================

1) मुख्य डॅशबोर्ड -

    1.1)   वाडीविभाजन डॅशबोर्ड

    1.2)   फ़ेरफ़ार क्रमांका निहाय डॅशबोर्ड ऐछिक

    1.3)   एक फेरफार अनेक गट/सर्व्हे प्रमाणीकरण डैशबोर्ड ऐच्छिक

    1.4)   नामंजूर करावयाचे फेरफार डैशबोर्ड- ऐच्छिक

    1.5)   फेरफाराचा अंमल ७/१२ वर योग्यरीत्या न झालेल्या फेरफाराचे प्रमाणीकरण डैशबोर्ड

    1.6)   चुक दुरुस्ती फेरफाराचे प्रमाणीकरण डैशबोर्ड

    1.7)  आदेशाने खात्यात दुरुस्ती फेरफाराचे प्रमाणीकरण डैशबोर्ड

    1.8)  नियंत्रित सत्ता प्रकाराच्या सर्वे क्रमांकाची मान्यता 

    1.9)  कलम १५५ नुसार फेरफार रजिस्टर दुरुस्तीचे प्रमाणिकरण डैशबोर्ड

 

2) कलम १५५ च्या आदेशाने फेरफार क्रमांकाची दुरुस्ती फेरफार प्रमाणित करण्यासाठी उपलब्ध करणे ह्याचा सध्या उपयोग नाही

3) अहवाल

     3.1) अतिरिक्त अहवाल

             3.1.1)  ७/१२ पहा

             3.1.2)  फेरफार रेजीस्टर

             3.1.3)  नमुना-9 नोटीस

             3.1.4)  गाव नमुना ८अ

             3.1.5)  तहसीलदारांनी दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवलेल्या (मार्क केलेल्या) सर्व्हे क्रमांकांची यादी

                    

     3.2) अतिरिक्त अहवाल 2

              3.2.1) गावनिहाय साईन झालेल्या सर्वे क्रमांकाचा अहवाल

              3.2.2) निरंक प्रमाणीकरण शेऱ्याची दुरुस्ती

              3.2.3) सूची II (इंडेक्स II) व स्कॅन दस्त पाहणे

                           

     3.3) अतिरिक्त अहवाल 3

              3.3.1) ओ.डी.यु मधुन घेतलेल्या नोंदींचा अहवाल

              3.3.2) ओ.डी.यु व इ फेरफार मधुन घेतलेल्या नोंदींचा अहवाल

   

     3.4)  अतिरिक्त अहवाल 4

              3.4.1) योग्य रित्या प्रमाणित न झालेल्या ७/१२ चा अहवाल 

              3.4.2) क्षेत्र निहाय सर्व्हे क्रमांकाची यादी

 4) इतर

        4.1)  फेरफारा संबंधी दस्तऐवज अपलोड करणे / पाहणे

         4.2) भूधारणा सरकार/सरकारी पट्टेदार असलेल्या सर्व्हे क्रमांकावर फेरफार घेण्याचा आदेश पाहणे

         4.3)  फेरफार FIFO मधून वगळण्यासाठी विनंती करणे-

               नायब तहसीलदार / तहसीलदार यांना ऑनलाईन विनंती करण्याची सुविधा

         4.4)  डाटा सैनिंग

               4.4.1) सर्व्हे निहाय सैनिंग करणे

         4.5) फेरफार संवाद

         4.6) पासवर्ड बदला

5) समस्या निराकरण

6) नवीन काय?

7) पासवर्ड बदला

8) बाहेर पडा

 

 

 

 

नायब तहसीलदार ई-फेरफार (DBA) यांच्या लॉगीन चे मेनू ====================================================================

1) मुखपृष्ठ

2) नोंदणी

    2.1) नवीन पासवर्डची नोंद

3) अहवाल

    3.1) गावनिहाय साईन झालेल्या सर्वे क्रमांकाचा अहवाल

    3.2) दैनंदिन हजेरी अहवाल

    3.3) दैनंदिन अनुपस्थिती अहवाल

    3.4) क्षेत्र निहाय सर्व्हे क्रमांकाची यादी

    3.5) दैनंदिन हजेरी पत्रक

4) क व्यवस्थापन   

5) सूची II (इंडेक्स II) व स्कॅन दस्त पाहणे

6) समस्या निराकरण

7) नवीन काय?

8) प्रश्नावलीला उत्तर देणे - सध्या ह्याचा उपयोग नाही.   

9) पासवर्ड बदला    

10) फेरफार क्रमांकाचे लॉक रिलीज करणे- जर कोणत्याही तलाठी यांना ‘ अन्य वापरकर्त्या करून काम सुरु आहे असा मेसेज आल्यास त्या गावात तलाठी यांना काम सुरु करण्यासाठी येथून लॉक रिलीज करावे.

11) बाहेर पडा

 

नायब तहसीलदार यांचे user creation मधील मेनू -=====================================================================

 

1) नोंदणी

2) डिजिटल सिग्नेचर नोंदणी

3) ठस्याची नोंदणी

4) स्थिती बदला

5) डूप्लीकेट सेवार्थ दुरुस्ती

6) गाव-साजा-मंडळ-गटवारी नोंदणी

7) जि.प. ग्रा.प.प्रमाण दर नोंदणी

8) अहवाल     

9) 1क व्यवस्थापन

10) मोबाईल / ई-मेल आयडी दुरुस्ती मान्यता

11) गाव नमुना १ ची दुरुस्ती मान्य / अमान्य करणे अहवाल ३ मान्यता

12) मं.अ.यांचे fifo स्किप विनंती पहा व मान्यता

 

 

 

 

 

 

user creation मधील तहसीलदार यांचे लॉगीन चा मेनु =====================================================================

1) DBA  यांच्या  डिजिटल सिग्नेचर नोंदणी.

2) नियंत्रित सत्ताप्रकार असलेल्या सर्व्हे क्रमांकावर फेरफार घेण्यासाठी परवानगी

3) अचुक गाव नमुना ७/१२ व ८अ साठी काम पुर्ण झाल्याचे तहसीलदार यांचे अंतिम प्रमाणपत्र

4) पुनर्लिखित ७/१२ -प्रख्यापन

5) कलम १५५ चे फेरफार घेण्याची परवानगी तलाठी ऑनलाईन विनंती ला तहसीलदार यांची मान्यता

 6) तहसीलदार यांच्या आदेशाचा फेरफार घेण्याची परवानगी

१)      आदेशाने नविन /१२ तयार करणे

२)      बिनशेती आदेश रद्द

 

7) तहसीलदार यांची फेरफार घेण्यासाठीची परवानगी

या मधून खालील प्रकारच्या फेरफारासाठी तहसीलदार यांना  सर्व्हेनिहाय फेरफार घेण्यासाठी परवानगीसाठी देता येईल

१.       कृषिक /१२ चे क्षेत्र 20 हेक्टर पेक्षा जास्त अथवा अकृषिक /१२ चे क्षेत्र 99 आर पेक्षा जास्त असलेले ७/१२

सर्व्हे क्रमांक निवडुन क्षेत्र व एकक बरोबर असल्याचे खात्री करुन तहसीलदार यांची मान्यता घेणे

२.       २० हे पेक्षा जास्त क्षेत्राचे किंवा ९९ आर पेक्षा जास्त क्षेत्राचे   अहवाल - सर्व्हे क्रमांक साठी फेरफार घेण्यासाठी तहसीलदार यांनी  मान्यता देणे

 

8) आदेशाने जुना ७/१२ बंद व नवीन पोट हिस्सा तयार करणे- सरकार किंवा सरकारी पट्टेदार भूधारणा असलेले ७/१२ बंद किंवा सुरु करणे साठी तहसीलदार यांनी मान्यता देणे     

9) गाव नमुना १ ची दुरुस्ती मान्य / अमान्य करणे दुरुस्त्यांसाठी मान्यता

10) भूधारणा सरकार असलेल्या सर्व्हे क्रमांकावर फेरफार घेण्यासाठी आदेश – सरकार किंवा सरकारी पट्टेदार भूधारणा असलेल्या ७/१२ वर फेरफार घेण्यासाठी  तहसीलदार यांचे आदेश अपलोड करणे

11) मं.अ.यांचे fifo स्किप विनंती पहा व मान्यता       

12) कलम १५५ व आदेशाचा डॅशबोर्ड – मान्यता देणे

13) आदेश व परिशिष्ट क पाहणे          

14)  सर्व्हे क्रमांक दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवणे (मार्क करणे)       - येथून समाविष्ट केलेल्या ७/१२ वर खाता दुरुस्ती किंवा चूक दुरुस्ती फेरफार शिवाय अन्य फेरफार घेता येणार नाही किंवा दस्त नोंदणी होणार नाही.

15)  तहसीलदारांनी दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवलेल्या (मार्क केलेल्या) सर्व्हे क्रमांकांची यादी

 

 

                           ई फेरफार प्रणालीतील सर्व वापरकर्ते आणि त्यावर पर्यवेक्षण करणारे वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांनी या प्रणालीतील सोयी सविधा अहवाल समजून घेवून या प्रणालीत काम करताना  त्या उपयोगात आणाव्यात व सर्व वापरकर्त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षित करावे .  ही विनंती.

 

 

                                                                                                      आपला विश्वासू

 

       

 

 

                                                                                                           (रामदास जगताप)

                                                                                               राज्य समन्वयक ,-फेरफार प्रकल्प

                                                                                          जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे.

 

 

प्रत ,

 

      मा. उप आयुक्त (महसूल) ,

            विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व)  यांना माहितीसाठी आदरपूर्वक सादर

 

 

 

Comments

Archive

Contact Form

Send