रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.

Aanewari Convertor New Android App

📱Aanewari Convertor Android App📱


Description

जुन्या सातबारामध्ये आणे आणि पै नुसार क्षेत्र किंवा हिस्सा कसा मोजावा यासाठी हे Android App आपण वापरू शकाल.

Details

App Nama Satbara Aanewari
Version Name 1.0
Version Code 1
Compatible All Android Device
File Size 1.11 MB
App Orientation Portrait
Upload 29 March 2022

Comments

Archive

Contact Form

Send